Duyuru 2022/47 Türkiye Barolar Birliği Duyurusu

6.07.2022 16:13:48

Ankara, 20.06.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

 

DUYURU NO:2022/47

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 08.06.2022 tarih ve 1263879 sayılı üst yazısı ile 81 İl Valiliği ile Merkez Saymanlık Müdürlüklerine gönderilen 03.06.2022 tarih ve 72032 sayılı yazıda, 7183 sayılı Kanunun 22/A maddesine dayanan Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde;

“Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödeme/işlemler sırasında söz konusu belgenin aranılması gerektiği yönünde düzenlemeye yer verilmekle birlikte, belge arama zorunluluğu açısından ödeme/işlem yapılacak hak sahiplerinin hukuki statüleri konusunda herhangi bir ayrım yapılmadığından, kamu kurumu ve kuruluşları da dahil olmak üzere tüm hak sahiplerinden vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin aranılması gerekmektedir." denmektedir.

Tebliğ hükmünün i) bendinin 3 nolu alt bendinde yer alan "mahkeme ilamları veya icra emirleri" ibaresinin iptali için Ankara Barosu Başkanlığı tarafından açılan davada Danıştay 10. Dairesinin 26.11.2020 tarih ve 2018/795 E., 2020/5476 K. sayılı kararı ile anılan ibare iptal edilmiş olup, işbu karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 16/2/2022 tarih ve 2021/1295E, 2022/470 K. sayılı onama kararı ile kesinleşmiştir.

Meslektaşlarımızın mahkeme ilamları ve beraat vekalet ücretlerinin icrasına yönelik vekaleten yaptıkları başvurularda, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranmaması gerektiği hatırlatılarak konuya ilişkin yaşanabilecek olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından Danıştay kararı da dikkate alınarak, açıklama yapılması talep edilmiştir.

Sözü edilen talep yazımızın bir örneği duyurumuz ekinde gönderilmekte olup, konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını önemle rica ederim.

 

Saygılarımla.

 

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

 

Danıştay Yazısı, Birliğimiz Yazısı https://d.barobirlik.org.tr/2022/tbb_20220624121654.pdf

Son Duyurular

 • ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN İLAM VE TEDBİR KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
  5.08.2022 09:45:44
 • YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİNDE YER ALAN AVUKATLIK MESLEĞİ İLE İLGİLİ HEDEFLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ KAPSAMINDA BAŞVURULARIMIZ
  22.07.2022 17:00:52
 • YASAL FAİZ VE TİCARİ İŞLERDE UYGULANAN FAİZ ORANLARININ ARTTIRILMASI HAKKINDA ADALET BAKANLIĞINA BAŞVURU
  22.07.2022 14:06:53
 • SORUN ÇÖZÜMÜ - MÜDAFİ BEYANINA DAİR MÜCADELE VE BAKANLIĞA BAŞVURUMUZ
  22.07.2022 08:50:42
 • Stajyer avukat meslektaşlarımıza staj dönemi boyunca asgari ücret tutarınca ödeme yapılması hakkında.
  21.07.2022 08:51:22
 • KORKMUYORUZ - DURUŞMALARA GİRMİYORUZ
  7.07.2022 09:58:26
 • Duyuru 2022/47 Türkiye Barolar Birliği Duyurusu
  6.07.2022 16:13:48
 • 2021-2022 YILI MANİSA BAROSU MASUMİYET KARİNESİ KONULU ULUSAL MAKALE YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİNİN BELİRLEDİĞİ NİHAİ SONUÇLARA GÖRE KAZANANLAR
  4.07.2022 17:14:45