Yönerge

11.11.2021 11:28:13

MANİSA  BAROSU

HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU YÖNERGESİ


KURULUŞ:

MADDE 1- Hayvan Hakları Komisyonu, Manisa Barosu Başkanlığına bağlı olarak ve yönergede gösterilen esaslar çerçevesinde çalışmak üzere kurulmuştur.

 

AMAÇ:

MADDE 2 – Hayvan haklarının korunması , hayvan hakkı ihlallerinin önlenmesi ve hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacı ile  gerektiğinde ilgili kişi,kurum ve mercilerle işbirliği yaparak Manisa Barosu Başkanlığı’nı temsilen faaliyetlerde bulunmak.

 

YAPILANMA :

MADDE 3 - Manisa Barosu'na kayıtlı gönüllü olarak komisyonda yer almak isteyen avukat ve avukat stajyerlerinden oluşur.Katılımcılık anlayışı çerçevesinde isteyen her avukat ve stajyer avukat her zaman üye olabilir,üyelikten çıkabilir.

 

Komisyonda yer alan avukat ve avukat stajyerleri; kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve sekreter seçer.

 

Başkan, Hayvan Hakları Komisyonu faaliyetlerinde baroyu temsil eder,toplantılara başkanlık eder,komisyon gündemini belirler.Ayrıca başkan üyelerle birlikte faaliyet raporunu hazırlar.

 

Başkan yardımcısı başkan olmadığı zamanlarda başkanın görevlerini üstlenir.

 

Sekreter toplantıda konuşulan kararları tutanağa geçirir, faaliyet raporlarını ve alınan kararları Baro Yönetim Kuruluna sunar, komisyonca hazırlanan basın açıklamalarını, e-posta gönderilerini, etkinlik duyurularını, sms yolu ile yapılacak bildirimleri, resmi ve gayri resmi yazışmaları vb. düzenler.

 

Komisyonda yer almak isteyen Manisa Barosu avukat ve avukat stajyerlerinin görev süresi bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar devam eder. Olağan Genel Kurul ile birlikte komisyonun başkan,başkan yardımcısı,sekreter ve üyelerin sıfatları kendiliğinden sona erer.

 

ÜYELER

MADDE 4 – Üyeler; başkan ve başkan yardımcısı tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirir.

 

Tüm üyelerin planlanan çalışmaların birinde görev almalarına ve çalışma yapmalarına özen gösterilir.

 

Üyeler komisyon toplantılarına katılır,gündemdeki konular hakkında görüş bildirir ve gerekli gördüğü konuların gündeme alınması için başkan ve başkan yardımcısına öneride bulunur.

 

Komisyona yapılacak başvurulara cevap vermek üzere gerekli görülmesi halinde üye sayısına göre komisyon içerisinde üye avukatlar arasından nöbet listesi oluşturulur.

 

TOPLANTILAR :

MADDE 5- Komisyon, ayda bir defa toplanır.

 

Her toplantıda bir sonraki toplantı gündemi belirlenir. Bir sonraki toplantı yeri, gündemi ve öneriler toplantı saatine kadar gündeme eklenebilir. Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

 

ÇALIŞMA ALANLARI:

MADDE 6- Hayvan haklarının korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için mevcut yasaların eksiksiz uygulanmasını sağlamak,

 

-Hayvan hakları konusunda konferans, panel,seminer,kurultay düzenlemek ve düzenlenen bu etkinliklere katılmak,

 

-Manisa ilinde bulunan bakımevi, barınak gibi yerlerde bulunan hayvanların yaşam ve sağlık koşullarının denetlenmesi ve iyileştirilmesi için ilgili mercilerle işbirliği  yapmak,

 

-Amaca uygun basın bildirilerinde bulunmak, hayvan hakları ile ilgili yayınlar çıkarmak.

 

-Hayvan hakkı ihlalleri ile ilgili gerekli durumlarda Manisa Barosu Yönetim Kurulundan alınacak karar doğrultusunda  şikayette bulunmak,davalar açmak,

 

-Hayvan hakkı ihlallerini kınamak, haklarını savunmak için protesto ve yürüyüş düzenlemek ,

 

-Yargı ve idari makamlarla görüşmeler ve yazışmalar yaparak hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturmak,

 

-Amaca uygun faaliyetlerde bulunur iken diğer barolar, sivil toplum örgütleri,yerel yönetimler ve diğer idari makamlarla   işbirliği yapmak.

 

YÜRÜRLÜK:

MADDE 7 - Bu yönerge Manisa Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Bu yönerge Manisa Barosu Yönetim Kurulu'nun 08.11.2021 tarih ve 32/14 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

MADDE 8-Bu yönergenin hükümlerini Manisa Barosu Başkanlığı yürütür.