Yönerge

11.11.2021 14:09:44

MANİSA  BAROSU

KADIN VE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU YÖNERGESİ

Kuruluş                    

MADDE 1 – “Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu” Manisa  Barosu Başkanlığı'na bağlı olarak bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde çalışmalarını sürdürür ve amaçlarını gerçekleştirir.

Dayanak

MADDE 2 - Bu yönerge, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 95. maddesinin 2. fıkrasının 15. bendine dayanılarak hazırlanmıştır.Ayrıca Avukatlık Kanunu'nun 76. maddesinde yer alan; baroların, hukukun üstünlüğünü,insan haklarını savunmak ve korumak amacıyla çalışmalar yürüten kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olduğuna ilişkin düzenlemeden destek almaktadır.

Amaç             

MADDE 3 –

A- Anayasanın 10. maddesinde yer alan "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür." hükmünden hareketle Manisa Barosu olarak temel hak ve özgürlükleri kadınlarla erkeklerin birlikte ve eşit olarak kullanabilmeleri için yeni politika ve stratejilerin oluşturulmasına katkı sağlamak.

-Fiziksel, cinsel ekonomik, psikolojik yönden şiddete maruz kalan haksızlığa uğrayan maddi durumu yetersiz kadınlara danışmanlık yapmak,haklarını nasıl arayacakları konusunda bilgi vermek destek olmak .

-Kadın erkek eşitliği konusunda yapılan yasal düzenlemelerin uygulamasında yaşanan sorunları saptayıp kamuoyu ile paylaşmak.

-Evrensel hukuk temelinde adalet ve eşitlik ilkeleri ışığında kadın-erkek eşitliği konusunda, aile içi şiddet, kadına karşı her türlü şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi hususunda, aile hukukuna ilişkin konularda seminer, sempozyum, konferans ve eğitim gibi etkinlikler yapmak, aynı amaçlar doğrultusunda çalışan sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, sendikalar  ve diğer kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak toplumsal farkındalığın arttırılmasına katkıda bulunmak.

 

B-Çocukların evrensel haklarının ülkemizde de kabul edilmesi, uygulanması, yerleşmesi, geliştirilmesi, korunması için yapılacak gerek mesleki gerek akademik gerek resmi tüm çalışmaların içinde olarak “çocuğun üstün menfaatleri”ne ulaşmak ve onu korumak.

-Manisa  Barosu Yönetim Kurulu'nun kabul ettiği çalışma ilkeleri doğrultusunda  araştırma ve çalışma yapmak,seminer sempozyum eğitim gibi etkinlikler yapmak, aynı amaçlar doğrultusunda çalışan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak toplumu bilinçlendirmeye çalışmak.

-Çocuk haklarının ihlali niteliğindeki eylemlere karşı ve çocukların korunması için gerekli hukuksal desteğin verilmesi konusunda çalışmayı amaçlamaktadır.

Komisyonun Yapılanması

MADDE4 –

Komisyon ; Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olan komisyon başkanı , yürütme kurulu, sekreter ve komisyon üyelerinden oluşur.

MADDE 5-

Başkan ;

Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonundan sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesidir.

Sorumlu üye, Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ile Manisa Barosu Yönetim Kurulu arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.

Başkan , komisyonu münferiden her alanda temsile yetkili olup, komisyon çalışmalarına başkanlık eder. Komisyonun tüm çalışmalarını her aşamada denetleyebilir. Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Görevlendirmeler yapar ve gereği gibi yapılıp yapılmadığını izler ve denetler.

MADDE 6-

Yürütme Kurulu:

Genel kurulu oluşturan komisyon üyeleri arasından seçilecek 2 Başkan Yardımcısı,1 Sekreter ve 7 komisyon üyesinden oluşur.Sorumlu yönetim kurulu üyesi komisyonun doğal üyesi olup yürütme kurulunun da başkanıdır.

Yürütme Kurulu, genel kurulunun belirlediği çalışma programının uygulanmasını sağlar ve alt çalışma gruplarını belirler.Belirlenen alt çalışma grupları en az bir yürütme kurulu üyesinin sorumluluğunda çalışmalarını yürütür ve yürütme kuruluna sunar.

MADDE 7-

Sekreter    :

Sekreter; komisyon üyeleri arasından komisyon tarafından seçilir.

Sekreter,  güncel ve öncelikli konuları, görüşülmek üzere gündem haline getirerek yürütme kuruluna sunar, yapılan tüm toplantıların tutanaklarını tutar, çalışmaların belge ve bilgilerini düzenli olarak dosyalar.

MADDE 8 :

Komisyon Üyeleri,

Manisa Barosu'na kayıtlı gönüllü olarak komisyonda yer almak isteyen avukat ve avukat stajyerlerinden oluşur.Katılımcılık anlayışı çerçevesinde isteyen her avukatve stajyer avukat her zaman üye olabilir,üyelikten çıkabilir.

Üyeler  komisyon başkanının verdiği görevleri yaparlar, komisyonun bu yönerge çerçevesindeki  amacı doğrultusunda gerekli çalışmaları yaparlar,yürütme kurulunu seçerler.

Tüm üyelerin planlanan çalışmaların birinde görev almalarına ve çalışma yapmalarına özen gösterilir.

Komisyonun Çalışma Biçimi

MADDE 9:

-Komisyon, Yönerge  amacı doğrultusunda, Manisa Baro Başkanlığı Yönetim Kurulu ile işbirliği dahilinde çalışma programı belirler. Komisyon istişari yönde çalışmalarını sürdürür.Komisyon faaliyetlerinde Manisa Baro Başkanlığı Yönetim Kurulu’na bağlıdır.

Tüm bu çalışmalarını başta TÜBAKKOM ve diğer baro kadın ve çocuk hakları Komisyonları olmak üzere ilgili kurum,kuruluş ve demokratik kitle örgütleri ve kişilerle işbirliği içinde yürütür.

MADDE 10 :

Komisyon, komisyon başkanının  son şeklini vereceği gündeme göre; belirlenecek tarih ve yerde toplanır.

YÜRÜRLÜK:

Bu yönerge Manisa Barosu Yönetim Kurulu'nun kabulü  ile yürürlüğe girer.

MADDE -12

Bu yönergenin hükümlerini Manisa Barosu Başkanlığı yürütür.