Yönerge

11.11.2021 14:11:21

MANİSA BAROSU

AVUKAT HAKLARI KOMİSYONU YÖNERGESİ

Bu yönerge, Manisa Barosu Avukat Hakları Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

AMAÇ

Madde 1. Avukatlığın, yargı içindeki etkinliğinin arttırılması, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma, hak arama özgürlüğünün geliştirilmesi temelinde, ulusal ve uluslararası hukukta avukat haklarının tanınması, uygulanması, geliştirilmesi ve korunması, meslektaşlar arasında dayanışmanın güçlendirilmesi; avukatların, avukatlık mesleğini yerine getirirken veya avukatlık sıfatları nedeni ile yaşadıkları sorunların ve hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla mesleki ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak ve Baro Yönetim Kuruluna bu yönde yardımcı olmaktır.

KURULUŞ

Madde 2. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95. maddesi uyarınca Manisa Barosu Başkanlığının görevleri arasında yer alan Avukatlık Hukukuna ilişkin görevlere ve Avukat Haklarına işlerlik kazandırmak amacıyla faaliyet göstermek üzere Manisa Baro Başkanlığı Avukat Hakları Komisyonu kurulmuştur.

HUKUKİ DAYANAK

Madde 3. Bu Yönerge, öncelikle 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın md.2, md.76, md.95/1-4-5-21 ve son fıkra hükümlerinden, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları, sair ilgili mevzuat, uluslararası sözleşme ve bildirgeler dayanak alınarak hazırlanmıştır.

KOMİSYONUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 4. Avukat Hakları Komisyonu 1. maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için Manisa Barosu Yönetim Kuruluna sunulup onayı alınmak suretiyle aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür;

a) Avukatın yaptığı görev sırasında veya Avukatlık sıfatından dolayı, Avukatlık mesleğine ve Avukata yönelik her türlü hak ihlallerine karşı, Avukatlık mesleğini ve Avukatları savunmak, mesleki saygınlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konularda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak üzere Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

 

b) Avukatın, avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türlü saldırıya karsı çalışmalar yapmak,

 

c) Avukatın; mesleki standartlar çerçevesinde görev yaptığı sırada karşılaştığı, her türlü baskı, engelleme, taciz veya haksız bir müdahale vs.ye dair sorunları tespit etmek, anında müdahalede bulunmak, gözlemci bulundurmak, sorunun çözülmesi için çalışmalar yapmak, başvurularda bulunmak, rapor düzenlemek, yayınlamak,

 

d) Avukatlık mesleğinin gelişmesine, avukat haklarının korunmasına, sosyal ve ekonomik haklarının geliştirilmesine, meslek tekelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

 

e) Avukatların çalışma ve is alanlarının genişletilmesi, mali yükümlülüklerinin azaltılması ve sosyal güvencelerinin geliştirilmesi için çalışma ve araştırmalar yapmak, çözüm önerileri geliştirmek,

 

f) Mesleki konularda ve hukuk alanında süreli, süresiz yayınlar çıkarmak,

 

g) Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmada bulunmak, örgütlenme yapmak,

 

h) Avukat hakları konusunda, hukuksal düzenlemeleri, uluslararası sözleşmeleri ve bildirgeleri takip etmek, bilgilendirmelerde bulunmak, çalışmalar yapmak,

 

i) Avukat hakları konusunda mesleki bilgilendirmeyi ve toplumsal bilinçlendirmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak,

 

j) Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak,

 

k) Baro yönetimi tarafından verilen görevleri yerine getirmek, yapmış olduğu çalışmalar hakkında yönetimi bilgilendirmek.

 

l)  Faaliyet amacı doğrultusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.

 

m) Baro'nun diğer kurul ve komisyonlarıyla işbirliği yapmak.

KOMİSYONUN YAPILANMASI VE İŞLEYİŞ

Madde 5. Komisyon ; Sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin başkanlığında; yürütme kurulu, genel sekreter ve komisyon üyelerinden oluşur.

 

a-Manisa Barosu Yönetim Kurulu üyeleri arasından Avukat Hakları Komisyon Başkanı, Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı olmak üzere seçilir.

b-Manisa Barosuna kayıtlı tüm avukatlar ve stajyer avukatlar, komisyonun doğal üyesi olup, çalışmalara her zaman katılabilirler. Komisyonda üye sınırlaması yoktur. Katılımcılık anlayışı çerçevesinde isteyen her avukat ve stajyer avukat her zaman üye olabilir,üyelikten çıkabilir.

 

c-Çalışmalar gönüllülük esasına dayalı olarak yapılır.

d-Avukat Hakları Komisyonu üyelerinin göreve ilişkin yetkisinin yasal dayanağı; Avukatlık Kanunu 95/4 Maddesi hükmüne göre alınmış olan Yönetim Kurulu kararıdır. Baro Yönetim Kurulu, Baronun evrensel hukuk normlarından, avukatlık mesleği ile ilgili uluslararası belgelerden, ilkelerden, ulusal mevzuatta yer alan yasal düzenlemelerden ve Avukatlık Kanunundan doğan hak ve yetkiye dayanarak Avukat Hakları Komisyonu’nun yapılanmasını ve çalışmasını düzenler.

 

Madde 6. Başkan

Avukat Hakları Komisyonundan sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesidir.

 

Avukat Hakları Komisyonu Başkanı Manisa Barosu tüzel kişiliği adına hareket eder, Avukat Hakları Komisyonu ile baro tüzel kişiliğinin iletişim ve işbirliğini sağlar.

Toplantılara başkanlık etmek, gelen işleri Avukat Hakları Komisyonu’nun bilgisine sunmak, Başkan Yardımcıları ve Yürütme Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımı yapmak, Yürütme Kurulunca yapılacak görevlendirmelerin koordinasyonunu sağlamak, yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan faaliyetler ile ilgili faaliyet planını Yönetim Kuruluna sunmak, Avukat Hakları Komisyonu’nun olağan işlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, Komisyona iletilen şikâyet ve ihbarlarda bir veya gereği sayıda üyeyi doğrudan görevlendirmek, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları Avukat Hakları Komisyonu’na aktarmakla görevlidir.

 

Madde 7. Yürütme Kurulu

Komisyon üyeleri arasından seçilecek 2 Başkan Yardımcısı,1 Sekreter ve 7 komisyon üyesinden oluşur.

 

Manisa Barosu Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu kararı ile seçilen sorumlu yönetim kurulu üyesi komisyonun doğal üyesi olup yürütme kurulunun da başkanıdır.

 

Yürütme Kurulu, Avukat Hakları Komisyonu faaliyetlerinin kesintisiz işleyişini sağlamakla görevlidir. 

 

Madde 8. Başkan Yardımcıları

Başkanın katılmadığı toplantılara Başkanlık yapmak, Başkanın katılamadığı faaliyetlerde Başkanın yükümlülüklerini yerine getirmek, görevlendirmelere ilişkin koordinasyonun sağlanmasında Başkana yardımcı olmak, Baro ile olan görevlendirme ve yazışmalar ile görevlendirmelere ilişkin yapılan başvuru ve üyelerce tutulan tutanak ve düzenlenecek raporları, Baro Yönetim Kurulunca verilen kararları takip etmek, Avukat Hakları Komisyonu’nun tanıtımı için yapılacak iş ve işlemleri yürütmek ve bu konularda Avukat Hakları Komisyonu üyelerini bilgilendirmekle görevlidir.

 

Madde 9. Sekreter  

Sekreter; komisyon üyeleri arasından komisyon tarafından seçilir.

 

Sekreter;  Baro Yönetim Kurulu ve Baronun diğer Kurul ve Komisyonları ile iletişim sağlayarak gerekli organizasyonları sağlamak, sosyal aktiviteleri ve diğer organizasyonları düzenlemekle görevlidir. Ayrıca, komisyon dosyalarını düzenlemek, toplantı hazırlığı yapmak, Başkan tarafından önerilen gündemi hazırlamak ve üyelere zamanında ulaşmasını sağlamak, toplantı tutanağı oluşturmak, Baro ile yapılan yazışmaları arşivleyerek saklamak, karar defterini tutmak ve imzalatmak, toplantıya katılanları tespit etmek ve talep, şikayet ve önerileri kayıt altına alıp Yürütme Kuruluna sunmakla görevlidir.

 

Madde 10. Komisyon Üyelerinin Görevleri:

a. Komisyonun görevleri ve faaliyet konularına uygun şekilde hareket etmek,

b. Komisyon kurul toplantılarına katılmak,

c. Oluşturulan alt kurullarda görev almak,

d. Görevlendirmelerin sonucunda tutanak ve/veya rapor tanzim ederek üst yazı ile takip eden ilk toplantıda  Komisyon Başkanı'na sunmak ve Komisyon üyelerine bilgilendirme yapmak,

e. Görevlendirme konusu ile ilgili Yönetim Kurulu'nca alınan kararları ve yapılan işlemleri takip ederek komisyonu bilgilendirmek,

f. İvedi işlerde Komisyon Başkanının vereceği görevleri yerine getirmek,

g. Görevlendirme konusunun adli ve idari mercilere şikâyet konu olması halinde görevi son

aşamaya kadar sürdürmek ve Komisyon Yürütme Kuruluna gecikmeksizin bilgi vermek,

h. Komisyonun etkin, disiplinli çalışması için katkıda bulunmak.

 

KOMİSYONUN ÇALIŞMA BİÇİMİ

 

Madde 11. Komisyon, Yönerge  amacı doğrultusunda, Manisa Baro Başkanlığı Yönetim Kurulu ile işbirliği dahilinde çalışma programı belirler.

 

Komisyon ayda en az 1 kez toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantıların gün, yer ve saati sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından belirlenir. Toplantıların yüz yüze yapılması esastır. Zorunlu hallerde teknolojik imkanlardan yararlanılarak toplantı yapılabilir. 

 

Avukatların uğradığı saldırılar veya karşılaştığı sorunlar hakkında Baro tarafından Komisyona yazılı olarak sevk edilen işler, Komisyona telefon ile doğrudan yapılan başvurular ile işin mahiyeti ve ivediliği nedeniyle doğrudan komisyona iletilen konularda; komisyon başkanı, komisyon üyeleri listesinden, eşitlik ve âdil dağılım ilkesi gereğince, bir veya birkaç avukata görevlendirme yapılır.

 

Görevlendirilen Komisyon Üyesi, istemde bulunan avukatın istemi konusunda yazılı başvurusunu alır, konu hakkında tutanak tanzim eder ve/veya konu hakkındaki hukuki görüşünü içeren bir rapor düzenler.İstemde bulunan avukat tarafından düzenlenen başvuru dilekçesi ile kendi tanzim etmiş olduğu tutanağı, takip eden ilk komisyon  toplantısında Komisyon Başkanlığı'na sunar.

 

Başvuru dilekçesi ile tutanak ve/veya raporun bir nüshası komisyon klasörüne konulur ve asılları gereğinin yapılması için bir üst yazı ile Baro Yönetim Kurulu’na sunulur.

YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAMASI HALİ

Madde 15. Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları hükümleri uygulanır.  

GİZLİLİK

MADDE 16. Avukat Hakları Komisyonu üyeleri, kendisine yansıyan sorunlarda gizlilik kurallarına dikkat eder.

YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

Madde 17. Bu Yönerge hükümleri Manisa Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Bu yönerge Baro Yönetim Kurulu'nun 06.10.2021 tarih ve 25/12 sayılı kararıyla 06.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.