Yönerge

11.11.2021 14:14:03

MANİSA  BAROSU

YAYIN KURULU KOMİSYONU YÖNERGESİ

 

Amaç ve Kapsam              

MADDE 1 – Temel insan hak ve özgürlüklerinin demokrasinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, herkesin bilgi edinme, bilgiye ulaşma ve elde etme, elde edilen bilgileri öğrenme, öğretme ve yorumlama, görüş ve düşüncelerini açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahip bulunduğunu kabul ederek;

Çağdaş, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin geliştirilmesi ve korunması için;

Atatürk devrim ve ilkelerinin açtığı "aydınlanma" yolunda ancak Atatürk'ün kurduğu laik, demokratik hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve bütünlüğünün korunarak sağlanabileceğini temel ilke sayarak;

Bu Yönergede yazılı bulunan kapsama uygun olarak hukuki tüm bilgi, deneyim ve birikimlerden avukat meslektaşlarımızın, yargıçlarımızın, savcılarımızın, yargı görevlilerinin, yargı çalışanlarının, yasama, yürütme ve yargı organları ile bu organların tüm üyelerinin ve herkesin yararlanmasına olanak sağlamak amacıyla ;

Manisa Barosunun;

-Tüm yayın çalışmasını gerçekleştirmek,

-Dergi, bülten, broşür, hukuk makaleleri ve diğer bilimsel araştırmaları, doktrin ve mesleki tüm hukuk yazıları, karar derlemeleri, Avukatlık mesleği ile ilgili tüm yasal mevzuat, disiplin kurulu kararları, yönetmelikler ve tüm hukuki mevzuat ve uygulamalarla ilgili metinler, Mahkemeler ve Yüksek Yargı organları kararlan, tahkime ilişkin tüm mevzuat ve hakem kararları, Yasalar, Yönetmelikler, iç Yönetmelikler, Yönergeler, Kurullar ile ilgili çalışma esasları, Meslek haberleri, kayıplarımız, meslektaşlarımızın yer değiştirme ve terklerle ilgili olarak bu yönergede yazılı tüm eserlerin birlikte veya ayrı ayrı yayınlanması,

-Tüm eserlerinin yazılı, görsel ve işitsel alanda dergi, kitap, broşür ve/veya her türlü elektronik ortamda veya bilgisayar veya internet ortamında ve/veya web sayfalarında ve radyo, televizyon, yazılı basın ve tüm kitle iletişim araçlarında yayınlarını yapmak,

-Yazılı, sözlü, görsel ve işitsel ortamlarda, Cd, vcd, dvd, video, vb her türlü elektronik ortam ve ürünlerlerle ve/veya internet ortamında ve/veya web sayfalarında yayınlanmak üzere ve/veya disket ve program biçimine getirilmiş biçimiyle ve/veya tüm yazılı, görsel, işitsel nitelikteki tüm eserlerin kitle iletişim organları eliyle izlenecek, okunacak, yararlanılabilecek, yazılı, görüntülü ve/veya ses kaydı biçiminde veya yazılı ve her türlü yayın haline getirilmesi ve/veya dönüştürülmesi, çoğaltılması, yayınlanması, dağıtılması,

-Tüm yayın çalışmalarını yürütmek üzere ilgili diğer yasalardan kaynaklanan yükümlülükler bakımından yazı, bilgi, belge sahibi eser sahipleri veya üçüncü kişilerle tüm sözleşmelerin tamamlanması, yargı kuruluşları veya diğer tüzel kişilerle, kurum ve kuruluşlarla işbirliğini gerçekleştirmek ve ortak çalışma protokollerine uygun olarak birlikte yayın projelerini oluşturmak ve yayın yapmak, eserin Baro yayını olarak yayına hazır hale getirilmesi, yayınlanması, basılması, dağıtımı ve gerekirse satışa sunulması,

-Tüm yayın işlemlerini gerçekleştirmek üzere Manisa Barosunun veya Manisa Barosu Komisyonlarının gerçekleştirdiği veya gerçekleştireceği veya diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştirilmiş tüm panel, seminer, konferans, tartışma, kapalı salon çalışmaları, meslek içi eğitim merkezleri çalışmaları, seminerleri ve benzeri tüm etkinliklerin bülten,dergi, broşür veya her türlü kitle iletişim araçları eliyle elektronik ortamda, bilgisayar ortamında kullanılabilir ve yararlanılabilir eserlere, vcd, dvd, disket, cd gibi kayıtlara dönüştürmek suretiyle yayın haline getirilmesi, amacıyla sürekli çalışmak üzere Manisa Barosu Yayın Kurulu oluşturulmuştur.

Hukuki Dayanak

MADDE 2- Bu Yönerge 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 4667 sayılı Yasanın 55. inci maddesiyle

değişik 95 inci maddesinin 15. inci fıkrası hükmü uyarınca düzenlenmiştir.

 

Yayın Kurulu Kuruluşu

MADDE 3- Yayın Kurulunun merkezi organı Manisa Barosu Yayın Kurulu'dur. Kurul, Manisa Barosu Yönetim Kuruluna karşı tüm çalışmalarından sorumludur.

 

Manisa Barosu Yayın Kurulu; Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olan komisyon başkanı, başkan yardımcısı, sekreter ve komisyon üyelerinden oluşur.

 

Manisa Barosu Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yayın Kurulu Komisyon Başkanı, Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı olmak üzere seçilir.

Yayın Kurulu kendi arasından bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.

Manisa Barosu Yayın Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur. Başkan'ın bulunmadığı oturumlarda başkan yardımcısı kurula başkanlık eder.

Yayın Kurulu ayda en az bir  kez başkanın çağrısı ile toplanır. Yayın kurulu toplantılarına, özür bildirmeksizin, art arda üç kez katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşmüş sayılır.

Yayın Kurulu, Manisa Barosu Yayınlarında yasalar gereğince hukuki ve cezai sorumluluk bakımından görevlendirilecek sorumlu müdürün/sorumlu yayın yönetmeninin kim olacağını tesbit eder. Toplantı gündemi Yayın Kurulu Başkanının bilgisine başvurularak, Sekreter tarafından oluşturulur ve toplantı öncesi Yayın Kurulu üyelerine bildirilir.

Gündem değişiklikleri ve görüşülecek diğer konular toplantı başlamadan önce belirlenir.

Yayın Kurulunun Görevleri

MADDE4 – Manisa Barosu yayınlarını bilimsel özerkliğe sahip şekilde gerçekleştirmek, yapılacak yayınların niteliğini saptamak, yayın raporlarını hazırlamak, yayınların nasıl gerçekleştirileceği konusunda çalışma esaslarını yazılı olarak belirlemek, bu konuda gerekli kararları almak ve kuruluş amacına göre bu Yönergenin kapsamı içindeki çalışmaları yürütmektir.

 

Manisa Barosu Bülteni veya Dergisi, ayrı ayrı Manisa Barosu Yayın Kurulu tarafından çıkarılır

 

Yayın Alt Kurulları

MADDE 5- Manisa Barosu Yayın Kurulu tarafından Manisa Barosu Bülteni'ni veya Manisa Barosu Dergisi’ni çıkarmak ve ayrıca bu Yönergede gösterilen Manisa Barosunun diğer her türlü yayınlarını gerçekleştirmek üzere "Yayın Alt Kurulları" oluşturulur.

 

Yayın alt kurullarının adları, seçimi, üye sayısı, organları, görevleri, çalışma süresi ve çalışma biçimi Manisa Barosu Yayın Kurulu tarafından düzenlenir.

Yayın Alt Kurulları çalışma esasları bakımından Manisa Barosu Yayın Kuruluna Karşı sorumludur. Gerek görülürse yayın kurulu tarafından Yayın Alt Kurulları çalışması ve tüm görevleri sona erdirilebilir.

Eşgüdüm

MADDE 6-

Merkezi organ olarak Manisa Barosu Yayın Kurulu oluşturduğu tüm Yayın Alt Kurullarının çalışmaları arasındaki eşgüdümden sorumludur.

 

Çalışma Esasları

MADDE 7-

Manisa Barosu Yayın Kurulunun hazırladığı Yayın Alt Kurullarıyla ilgili çalışma esasları Manisa Barosu Yönetim Kurulunca görüşülerek karara bağlanır.

 

Yürürlük

MADDE 8-

Bu yönerge Manisa Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Bu yönerge Manisa Barosu Yönetim Kurulu'nun 08.11.2021 tarih ve 32/14 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

MADDE 9-

Bu yönergenin hükümlerini Manisa Barosu Başkanlığı yürütür.