Yönerge

11.11.2021 14:16:11

MANİSA  BAROSU

AİHM VE İNSAN HAKLARI KOMİSYONU YÖNERGESİ

 

Kuruluş                    

MADDE 1 – “AİHM ve İnsan Hakları Komisyonu” Manisa  Barosu Başkanlığı'na bağlı olarak bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere; 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 110/17. maddesi ile Baro yönetim kurulunun görevleri arasında yer alan, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak amacıyla kurulmuştur.

 

Amaç             

MADDE 2 – Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasanın insan haklarına ilişkin hükümleri esas alınarak Manisa Barosu olarak temel hak ve özgürlükleri her bireyin eşit olarak kullanabilmesi için yeni politika ve stratejilerin oluşturulmasına katkı sağlanması, insan hakları alanında ulusal ve uluslar arası hukuk ekseninde, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açılarından mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışma yapmaktır.

 

Görev ve Etkinlikler

MADDE 3- Komisyon, ikinci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için, aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür:

 

a)İnsan Haklarının gelişimi, etkinlik alanının arttırılması, insan hakları hukuku ile ilgili sorunların çözümünde avukatların rolünü ve etkinliğini arttırıcı çalışmalar yapmak, birikimlerin paylaşılmasını sağlamak, konusuyla ilgili alanında çalışmalar  yapan kuruluşlar arasında irtibat ve desteği sağlamak, dayanışma ve işbirliğini güçlendirecek mesleki ve sosyal aktiviteler yapmak,

 

b) İnsan haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,

 

c) Ulusal üstü planda insan hakları alanındaki gelişmeleri izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak,

 

d) İnsan haklarına ilişkin konularda süreli ve süresiz her türlü yayını Manisa Barosu Başkanlığı yayın birimi ile eşgüdümlü olarak yapmak,

 

e) İnsan hakları konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak,

 

f) Konusu ile ilgili arşiv, kütüphane ve benzeri diğer tesisleri kurmak,

 

g)İnsan hakları alanında uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, yürütmek,

 

h) Toplumun insan hakları alanında bilgisini ve duyarlığını geliştirmeye yönelik eğitim projeleri üretmek uygulamak,

 

ı) Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak,

 

i) Ulusal ve uluslararası yaşanan insan hakları ihlalleri konusunda Manisa Barosu Başkanlığı Yönetim Kuruluna rapor sunmak.

 

Komisyonun Yapılanması

MADDE4 –

Komisyon ; Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olan komisyon başkanı , yürütme kurulu, sekreter ve komisyon üyelerinden oluşur.

 

Manisa Barosu Yönetim Kurulu üyeleri arasından AİHM ve İnsan Hakları Komisyon Başkanı, Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı olmak üzere seçilir.

MADDE 5-

Başkan ;

AİHM ve İnsan Hakları Komisyonundan sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesidir.

 

AİHM ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Manisa Barosu tüzel kişiliği adına hareket eder, AİHM ve İnsan Hakları Komisyonu ile Manisa Barosu Yönetim Kurulu arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.

 

Başkan, komisyonu münferiden her alanda temsile yetkili olup, komisyon çalışmalarına başkanlık eder. Komisyonun tüm çalışmalarını her aşamada denetleyebilir. Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Başkan Yardımcıları ve Yürütme Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımı yapar, Yürütme Kurulunca yapılacak görevlendirmelerin koordinasyonunu sağlayarak gereği gibi yapılıp yapılmadığını izler ve denetler. Yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan faaliyetler ile ilgili faaliyet planını Yönetim Kuruluna sunar ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları AİHM ve İnsan Hakları Komisyonu’na aktarmakla görevlidir.

 

Manisa Barosu Başkanlığı adına; komisyonun amacının gerekli kıldığı etkinlik projelerinin ve çalışma programlarının hazırlanması; yürütülmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi sağlar.

 

MADDE 6-

Yürütme Kurulu:

Komisyonu oluşturan üyeler arasından seçilecek 2 Başkan Yardımcısı,1 Sekreter ve 5 komisyon üyesinden oluşur.

 

Manisa Barosu Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu kararı ile seçilen sorumlu yönetim kurulu üyesi komisyonun doğal üyesi olup yürütme kurulunun da başkanıdır.

 

Yürütme Kurulu, komisyonun amacı doğrultusunda gerekli çalışma programlarının hazırlanması, projelendirilmesi ve yürütülmesini sağlar. Komisyonun amaçlarının gerekli kıldığı çalışma gruplarının oluşturulması ve bu grupların eşgüdümünün sağlanmasına öncülük eder.

 

Her yıl sonunda komisyonun geçmiş yıla ilişkin etkinlik raporunun hazırlar ve komisyon çalışma alanı ile ilgili olarak Manisa Barosu Yönetim Kurulunun vereceği işleri yürütür.

 

MADDE 7-

Başkan Yardımcıları

Başkan yardımcıları; komisyon üyeleri arasından komisyon tarafından seçilir.

 

Başkanın katılmadığı toplantılara Başkanlık yapmak, Başkanın katılamadığı faaliyetlerde Başkanın yükümlülüklerini yerine getirmek, görevlendirmelere ilişkin koordinasyonun sağlanmasında Başkana yardımcı olmak, Baro Yönetim Kurulunca verilen kararları takip etmekle görevlidir.

 

MADDE 8-

Sekreter    :

Sekreter; komisyon üyeleri arasından komisyon tarafından seçilir.

 

Sekreter;  Baro Yönetim Kurulu ve Baronun diğer Kurul ve Komisyonları ile iletişim sağlayarak gerekli organizasyonları sağlamak, sosyal aktiviteleri ve diğer organizasyonları düzenlemekle görevlidir. Ayrıca, komisyon dosyalarını düzenlemek, toplantı hazırlığı yapmak, Başkan tarafından önerilen gündemi hazırlamak ve üyelere zamanında ulaşmasını sağlamak, toplantı tutanağı oluşturmak, Baro ile yapılan yazışmaları arşivleyerek saklamak, karar defterini tutmak ve imzalatmak, toplantıya katılanları tespit etmek ve talep, şikayet ve önerileri kayıt altına alıp Yürütme Kuruluna sunmakla görevlidir.

 

MADDE 9 :

Komisyon Üyeleri:

Manisa Barosu'na kayıtlı gönüllü olarak komisyonda yer almak isteyen avukat ve avukat stajyerlerinden oluşur.Komisyonda üye sınırlaması yoktur.Katılımcılık anlayışı çerçevesinde isteyen her avukat ve stajyer avukat her zaman üye olabilir,üyelikten çıkabilir.

 

Üyeler  komisyon başkanının verdiği görevleri yaparlar, komisyonun bu yönerge çerçevesindeki  amacı doğrultusunda gerekli çalışmaları yaparlar, yürütme kurulunu seçerler.

 

Tüm üyelerin planlanan çalışmaların birinde görev almalarına ve çalışma yapmalarına özen gösterilir.

 

Komisyonda yer almak isteyen Manisa Barosu avukat ve avukat stajyerlerinin görev süresi bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar devam eder. Olağan Genel Kurul ile birlikte komisyonun başkan,başkan yardımcısı,sekreter ve üyelerin sıfatları kendiliğinden sona erer.

 

Komisyonun Çalışma Biçimi

MADDE 10:

Komisyon, yönerge  amacı doğrultusunda, Manisa Baro Başkanlığı Yönetim Kurulu ile işbirliği dahilinde çalışma programı belirler. Komisyon istişari yönde çalışmalarını sürdürür.Komisyon 3. maddede  yer alan  görev ve etkinliklere ilişkin faaliyetlerinde Manisa Baro Başkanlığı Yönetim Kurulu’na bağlıdır.

 

Komisyon, komisyon başkanının  son şeklini vereceği gündeme göre; belirlenecek tarih ve yerde toplanır.

 

Komisyon toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantıların gün, yer ve saati komisyon başkanı tarafından belirlenir. Toplantıların yüz yüze yapılması esastır. Zorunlu hallerde teknolojik imkanlardan yararlanılarak toplantı yapılabilir. 

 

Yürürlük

MADDE -11

Bu yönerge Manisa Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Bu yönerge Manisa Barosu Yönetim Kurulu'nun 08.11.2021 tarih ve 32/14 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

MADDE -12

Bu yönergenin hükümlerini Manisa Barosu Başkanlığı yürütür.