Yönerge

11.11.2021 14:17:45

MANİSA  BAROSU

ÇEVRE HAKLARI KOMİSYONU YÖNERGESİ


KURULUŞ:

MADDE 1- Çevre Hakları Komisyonu, Manisa Barosu Başkanlığına bağlı olarak ve yönergede gösterilen esaslar çerçevesinde çalışmak üzere kurulmuştur.

 

AMAÇ:

MADDE 2 – Çevre hakkının savunulması, ilimizde ve çevre illerimizde meydana gelen çevre ve kentleşmeyle ilgili olayların incelenmesi ve gerekli idari ve hukuki tüm işlemlerin yapılması, özellikle mevzuatlardaki bazı hüküm ve boşluklardan faydalanarak yapılmak istenen çevre yağmalamalarının önlenmesi, ülke doğal yaşamının unsurlarını oluşturan toprak, hava, su kaynakları, orman ve denizlerin korunması, iklim değişikliği, temiz enerji, doğal tarım ve dengeli bir kent yaşamı uygulamaları konusunda ulusal düzeyde etkin, uygulanabilir, sürdürülebilir ve ekolojik yaşamı destekleyen bir hukukun ve bilimsel bilgi birikiminin oluşturulması için mesleki, kurumsal ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak ve bu tür çalışmalarda bulunan kuruluşlar arasında eş güdümü sağlamayı amaçlar.

 

YAPILANMA :

MADDE 3 - Manisa Barosu'na kayıtlı gönüllü olarak komisyonda yer almak isteyen avukat ve avukat stajyerlerinden oluşur.Katılımcılık anlayışı çerçevesinde isteyen her avukat ve stajyer avukat her zaman üye olabilir,üyelikten çıkabilir.

 

Komisyonda yer alan avukat ve avukat stajyerleri; kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve sekreter seçer.                                                                                                                                          

 

Başkan, Çevre Hakları Komisyonu faaliyetlerinde baroyu temsil eder,toplantılara başkanlık eder,komisyon gündemini belirler.Ayrıca başkan üyelerle birlikte faaliyet raporunu hazırlar.

 

Başkan yardımcısı başkan olmadığı zamanlarda başkanın görevlerini üstlenir.

 

Sekreter toplantıda konuşulan kararları tutanağa geçirir, faaliyet raporlarını ve alınan kararları Baro Yönetim Kuruluna sunar, komisyonca hazırlanan basın açıklamalarını, e-posta gönderilerini, etkinlik duyurularını, sms yolu ile yapılacak bildirimleri, resmi ve gayri resmi yazışmaları vb. düzenler.

 

Komisyonda yer almak isteyen Manisa Barosu avukat ve avukat stajyerlerinin görev süresi bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar devam eder. Olağan Genel Kurul ile birlikte komisyonun başkan,başkan yardımcısı,sekreter ve üyelerin sıfatları kendiliğinden sona erer.

 

ÜYELER:

MADDE 4 – Üyeler; başkan ve başkan yardımcısı tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirir.

 

Tüm üyelerin planlanan çalışmaların birinde görev almalarına ve çalışma yapmalarına özen gösterilir.

 

Üyeler komisyon toplantılarına katılır,gündemdeki konular hakkında görüş bildirir ve gerekli gördüğü konuların gündeme alınması için başkan ve başkan yardımcısına öneride bulunur.

 

Komisyona yapılacak başvurulara cevap vermek üzere gerekli görülmesi halinde üye sayısına göre komisyon içerisinde üye avukatlar arasından nöbet listesi oluşturulur.

 

TOPLANTILAR :

MADDE 5- Komisyon, ayda bir defa toplanır.

 

Her toplantıda bir sonraki toplantı gündemi belirlenir. Bir sonraki toplantı yeri, gündemi ve öneriler toplantı saatine kadar gündeme eklenebilir. Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

 

ÇALIŞMA ALANLARI:

MADDE 6- Çevre hakları ve kentleşme olgusu hususunda bilgi ve duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslar arası alanda toplantı , seminer , panel , konferans , basın açıklaması vb. çalışmalar yapmak,

 

-Çevre hukuku alanındaki gelişmeleri izlemek, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri inceleyerek bu alanda gerekli olan mevzuat değişikliklerinin yapılması için çalışmalar yürütmek,

 

-Çevre hakları ve kentleşme kapsamında ihlal edilen her türlü eylem ve düzenlemeyi izlemek ve bu ihlallerin önlenmesi için uygun tepki vermek veya verilmesini sağlamak, bunlara ait bilgileri derlemek ve hak ihlalleri durumunda hukuki yardım sunmak,

 

-Çevre hakları ile ilgili sorunların çözümünde avukatların rolünü ve etkinliğini arttırıcı meslek içi eğitimlerle birikimlerin paylaşılmasını, uzman avukatların yetişmelerin sağlamak, bu alanda çalışma yapanların dayanışma ve işbirliğini güçlendirecek mesleki ve sosyal aktiviteler yapmak ,     

 

-Çevre hakları ve kentleşme ile ilgili çalışmalar yapan kişi , kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve iletişimi geliştirmek , güçlendirmek , koordinasyonu sağlamak ve işbirliği yapmak.

 

YÜRÜRLÜK:

MADDE 7 - Bu yönerge Manisa Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Bu yönerge Manisa Barosu Yönetim Kurulu'nun 08.11.2021 tarih ve 32/14 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

MADDE 8- Bu yönergenin hükümlerini Manisa Barosu Başkanlığı yürütür.