Yönerge

11.11.2021 14:18:59

MANİSA  BAROSU

ENGELLİ HAKLARI KOMİSYONU YÖNERGESİ


KURULUŞ:

MADDE 1- Engelli Hakları Komisyonu, Manisa Barosu Başkanlığına bağlı olarak ve yönergede gösterilen esaslar çerçevesinde çalışmak üzere kurulmuştur.

 

AMAÇ:

MADDE 2 – Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesindeki engelli haklarının tanıtılması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi için; ulusal ve uluslararası hukuk alanında engelliler için var olan hak ve özgürlüklerin bilgisini yayarak kullanılmasını sağlamak, ülkemizde engelli haklarının tanınmasını, engelli haklarının kullanılmasına etkin çaba harcanmasına, hukuksal güvence altına alınmasına, korunmasına, bu yönde hukukun üstünlüğünü egemen kılmak için çalışmalar yapmayı başta Anayasamız olmak üzere tüm yasalarımızda var olan engelli hakları temel hak ve özgürlüklerle bağdaşmayan yasal düzenlemeleri evrensel hukuk ilkeleri ile uyumlu hale getirmek için çalışmalar yapmak, engelli hakları ihlallerine taraf olmak, ilimiz çerçevesinde özel ve kamu kuruluşları ile irtibata geçerek, gerekli yazışmaları yaparak, engelli hakları hakkında yapılan uygulamaların denetimini sağlamak, temel amaç olarak görülür.

 

YAPILANMA:

MADDE 3 - Manisa Barosu'na kayıtlı, gönüllü olarak komisyonda yer almak isteyen avukat ve avukat stajyerlerinden oluşur.Katılımcılık anlayışı çerçevesinde isteyen her avukat ve stajyer avukat her zaman üye olabilir,üyelikten çıkabilir.

 

Komisyonda yer alan avukat ve avukat stajyerleri; kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve sekreter seçer.

 

Başkan, Engelli Hakları Komisyonu faaliyetlerinde baroyu temsil eder,toplantılara başkanlık eder,komisyon gündemini belirler.Ayrıca başkan üyelerle birlikte faaliyet raporunu hazırlar.

 

Başkan yardımcısı, başkan olmadığı zamanlarda başkanın görevlerini üstlenir.

 

Sekreter, toplantıda konuşulan kararları tutanağa geçirir, faaliyet raporlarını ve alınan kararları Baro Yönetim Kuruluna sunar, komisyonca hazırlanan basın açıklamalarını, e-posta gönderilerini, etkinlik duyurularını, sms yolu ile yapılacak bildirimleri, resmi ve gayri resmi yazışmaları vb. düzenler.

 

Komisyonda yer almak isteyen Manisa Barosu avukat ve avukat stajyerlerinin görev süresi bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar devam eder. Olağan Genel Kurul ile birlikte komisyonun başkan,başkan yardımcısı,sekreter ve üyelerin sıfatları kendiliğinden sona erer.

 

ÜYELER

MADDE 4 – Üyeler; başkan ve başkan yardımcısı tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirir.

 

Tüm üyelerin planlanan çalışmaların birinde görev almalarına ve çalışma yapmalarına özen gösterilir.

 

Üyeler komisyon toplantılarına katılır,gündemdeki konular hakkında görüş bildirir ve gerekli gördüğü konuların gündeme alınması için başkan ve başkan yardımcısına öneride bulunur.

 

Komisyona yapılacak başvurulara cevap vermek üzere gerekli görülmesi halinde üye sayısına göre komisyon içerisinde üye avukatlar arasından nöbet listesi oluşturulur.

 

TOPLANTILAR :

MADDE 5- Komisyon, ayda bir defa toplanır.

 

Her toplantıda bir sonraki toplantı gündemi belirlenir. Bir sonraki toplantı yeri, gündemi ve öneriler toplantı saatine kadar gündeme eklenebilir. Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

 

Komisyon çalışmalarını; hukuksal faaliyetlerin yanı sıra, araştırma, inceleme, basın açıklamaları, paneller, söyleşiler, konferanslar, açık oturumlar ve meslek içi eğitimleri biçiminde gerçekleştirir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI:

MADDE 6- Komisyon yukarıda genel ve soyut olarak ifade edilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda sıralanan görevleri gerçekleştirir:

 

- Toplumsal fırsat eşitsizliğinden kaynaklanan, engelliye yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi için evrensel hukuk ilkeleri bağlamında insan hakları ve engelli haklarına ilişkin seminer, sempozyum, konferans, eğitim ve atölye çalışması gibi etkinlikler yapmak,

 

- Engelli hakları ihlali niteliğindeki uygulama ve yasal düzenlemeleri izlemek ihlalleri engellemek için uygun görülen faaliyetleri Baro Yönetim Kuruluna rapor etmek ve yürütmek.

 

Engelli hakları ve bu hakların ihlali ile ilgili sorunların çözümünde Avukatların rolünü ve etkinliğini araştırıcı çalışmalar yapmak, birikimlerin paylaşılmasını sağlamak, konu ile ilgili Avukatlar arasında dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek amacı ile sosyal çalışmalar düzenlemek.

 

Engelli hakları ile ilgili farkındalığı artırıcı nitelikte broşür, kitap, el ilanı, dergi, vb. yayınların Baro adına yayınlanması işlerini yayın kurulu ile yürütmek.

 

Komisyon çalışmaları, bilgiler, belgeler, derlenen dökümanlar, başta Avukatlar olmak üzere konu ile ilgili olmak üzere her kişi ve kurumun bilgisine sunulmak üzere arşivlemek.

 

Komisyon çalışmalarında, resmi  ve özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve benzeri kurumlarla ilişki ve diyalog içerisinde olmak, gerekli yazışmalar yapmak, gerekli görürse denetim yapmak, engelli hakları ihlali tespiti halinde ilgili kurumlara başvurular yapmak.

 

- Engelli hakları alanında uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri yapmak,

 

- Amacın gerçekleşmesi ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.

 

YÜRÜRLÜK:

MADDE 7 - Bu yönerge Manisa Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Bu yönerge Manisa Barosu Yönetim Kurulu'nun 08.11.2021 tarih ve 32/14 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

MADDE 8-Bu yönergenin hükümlerini Manisa Barosu Başkanlığı yürütür.